نگاه خدا و مسیر تازه زندگی.

درخواست حذف این مطلب


یک دو سه صدامیاد خانما بیزحمت سیمو از اون پشت مشتا بدین بره

اهیم یک یک یک دو دو دو سه سه سه

خب مثه اینکه صدا میاد....

به نام مهربونه مهربونا

صدای اینجانب رو از قصر رویاها سکوی پرتاب به اسمونا

یعنی خونه ی قشنگمون میشنوید :)

بعد از عروسیمون سردرگم بودم

از اینور خونه به اون خونه مینشستم به خودم میگفتم خب حالا اومدیم سر خونه زندگیمون چیشد چکار کنم ...

همینطور بود دچار یک سردرگمی اساسی شده یودم

حتی شوهرمم کلافه کرده بودم

افسردگی گرفتم به معنای واقعی

تا اینکه یروز دورکعت خوندم از خدا خواستم تا راه های بسته ی زندگیمو باز کنه...

مگه میشه دست نیاز جلوی خدا دراز کنی و دست خالی ردت کنه

مسیری جلو پام گذاشت که صبح تا شامم شکر کنم کافی نیست

ان شا الله این مسیر رو مینوسم تا تازه عروسایی مثل من هم که مطمئنم

اکثرا دچار این ح میشن از این ح دربیان

ان شا الله ....

##عیدتون مبارررک